فرهنگ ما

✔ فرهنگ ما مستعد ایجاد تغییر ونوآوری در سیستم خودرویی است .

ما درصدد ایجاد بالاترین استاندارد قطعات خودرویی هستیم وتا رساندن کامل بازار به بالا ترین سطح کمی وکیفی به طور خستگی ناپذیر ادامه میدهیم.

ما به دنبال راههای سریع تروکارآمد تروموثرترخدمت رسانی هستیم تا پیشرفت دائمی داشته باشیم. ما میدانیم که دارا بودن انگیزه مشترک برای دستیابی به این امرمهم بسیارضروری است.

ازآنجا که ما درموفقیت کسب وکارخود سهیم هستیم به اشتراک گذاشتن بهترین راه حل خدمت رسانی به مشتری یک اصل است که ازآن برای رشد وپیشرفت مستمرخود استفاده کنیم.

امانت داری ونگهداری ایمن خودرو مراجعه کننده جزء لاینفک فعالیت های مجموعه گاراژ724 می باشد.

فرهنگ ما برپایه آسایش وراحتی کلیه مشتریان فارغ ازنژاد ، قومیت ، اصالت و شغل ودرآمد است.